Szociális Étkeztetés

A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

- koruk,

- egészségi állapotuk,

- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

- szenvedélybetegségük, vagy

- hajléktalanságuk miatt.

 

A szociális étkeztetés keretében az 1993. évi III. szociális törvényben megfogalmazottak és a helyi rendeletben szabályozottak alapján, Csákvár területén biztosítunk napi egyszeri meleg étkezést a rászorulóknak, igény szerint elvitellel, kiszállítással vagy helyben történő elfogyasztással (Idősek Klubja). A meleg ételt a helyben található, vállalkozó biztosítja. A felmerülő igényeket, amennyiben a törvényi előírásoknak megfelel a kérelmet benyújtó egyén, minden esetben biztosítani tudjuk.

Az orvos által előírt diétás étkezést szintén biztosítani tudjuk ügyfeleinknek.

 

A szociális étkeztetés biztosításához az ügyfélnek a Gondozási Központ és Idősek Otthona által összeállított és a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmi elemeket is magában foglaló kérelmet kell benyújtania, csatolni hozzá saját jövedelmét igazoló iratait, illetve az orvos igazolását az ellátás igénylő rászorultságáról. A kérelem benyújtását követően a szolgálat intézményvezetője megvizsgálja az igénylő jövedelmi helyzetét, és megállapítja a helyi rendeletben szabályozottak alapján a személyi térítési díjat. Az intézményvezető írásban értesíti az étkezést igénylőt az étkezésért fizetendő intézményi és személyi térítési díjról és az ellátás kezdő időpontjáról, illetve megtörténik a két fél közti megállapodás megkötése, aláírása. A megállapodás itt is tartalmazza a szolgáltatást igénybevevő személy adatait, az együttműködés módját, a vállalt szolgáltatások körét, illetve azt, hogy a törvény által előírt tájékoztatást az ügyfél a szolgáltatótól megkapta és azt tudomásul vette.

(2. sz. melléklet)

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy más intézménynél vagy szolgáltatónál az alapszolgáltatások köréből szociális étkezésben, házi segítségnyújtásban vagy nappali ellátásban részesül-e. Amennyiben igen, az kizárja más intézménynél vagy szolgáltatónál ugyanezen ellátás egyidejű igénybevételét. (2/A. sz. melléklet)

Sürgősen felmerülő ellátási igény esetén szakembereink azon vannak, hogy rövid időn belül rendeződjön az ellátás igénylésének jogi része, így területünkön a rászorulók közül senki nem maradhat ellátatlan még rövid időre sem.

Ezen túlmenően dolgozóink minden esetben rendelkezésre állnak a kérelmek kitöltésében való segítségnyújtásban, illetve a szolgáltatással kapcsolatos részletes információ nyújtásában.

 

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését kérheti a Szt. 117/B. §-a értelmében egy év időtartamra, amely időtartam meghosszabbítható. Ha ezen időtartam meghosszabbítására nem kerül sor, az Szt.-nek a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni. Ebben az esetben a jövedelemvizsgálatot nem kell elvégezni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett, ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

 

A szociális étkeztetés keretében a napi egyszeri meleg élelem biztosításával Szolgálatunk segíti az egyedül maradt, idős, beteg embereket, akiknek hozzátartozói nem tudják az ellátást napi szinten megoldani. A település szociális hálójának feltérképezésével tudomásunk van minden rászorulóról. A felmerülő új ellátottak esetében a szociális gondozó megkeresi az egyéneket, tájékoztatja Őket az ellátási formákról. Ezen ellátási forma esetében a legtöbb jelzés a házi orvostól, illetve a környező kórházak szociális munkásaitól érkezik, Ők általában beteg, de otthonukba bocsátható idős, vagy pszichiátriai kezelés alatt álló egyének.

 

Szociális étkezés biztosítása Csákvár közigazgatási területén az ételt beszállító vállalkozó közreműködésével valósul meg. A szolgáltatást igénybe vevők javarészt idős, beteg emberek, akiknek nincsen, vagy távol él hozzátartozója, így a napi egyszeri meleg élelem biztosítása nagy segítség számukra. Kisebb, de állandóan jelenlévő réteg az önmaga ellátására csak részben képes pszichés, illetve alkoholproblémákkal küzdő klienskör. Az Ő esetükben gyakori, hogy orvosi, vagy kórházi szociális munkás jelzése alapján történik a megkeresés és az ellátás biztosításának felajánlása.

 

A meleg étel helybeni elfogyasztására az Idősek Klubja ad lehetőséget, ezen túl elvitellel, illetve a vállalkozó által házhoz szállítással kérhetik ügyfeleink a szolgáltatást.

A helybeni elfogyasztásnál lehetőség van az étel újbóli felmelegítésére, a kiszállítással történő ellátásnál pedig az igénylők írásbeli tájékoztatást kapnak arról, hogy higiénés szabályok betartása és betartatása miatt szükséges az étel újbóli felmelegítése, illetve azonnali elfogyasztása.

 

Az étkezésre tekintetében az ellátás nyilvántartására biztosított napló napi szinten történő vezetése a nappali ellátásban dolgozó szociális gondozó feladata, havi összesítésben a hónap utolsó napján egyeztet a vásárolt élelmezést biztosító vállalkozó élelmezésvezetőjével a számlázás precíz, pontos kiállítása érdekében, majd átadja azt az intézményvezetőnek. Az intézményvezető havi szinten ellenőrzi azt, és arról negyedévente adatokat szolgáltat a pénzügyi csoport részére a normatíva igénylés figyelemmel kisérése céljából.