Házi Segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybe vevővel, segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása. Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása. Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.

 Segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában. Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében.

 Az ellátást igénybevevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, az előgondozást végző személlyel való együttműködés, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap és szakellátást nyújtó intézményekkel.

Személyi feltételek:

Házi segítségnyújtás megszervezése minden önkormányzatnak kötelező alapfeladata.

Gánt, Csákvár és Vértesboglár községekben 3 fő főállású szakirányú végzettséggel rendelkező gondozó végzi a feladatokat. A társulás 2011. április 1. –től kezdi működését. Az előzetes felmérések szerint 27 – fő ellátott gondozásával. A társulás létrejöttével csökkenő térítési díjak hatására növekedhet az igény.

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról

  • az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
  • a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, szenvedély betegekről, akik állapotukból adódóan önálló életvitelük viteléhez segítségre szorulnak.
  • akik egészségi állapotuk miatt rászorulnak és ezt a szolgáltatást igénylik,
  • akik rehabilitációt követően a lakó környezetbe történő visszailleszkedéshez kérnek segítséget.

 

Csákvár és a társult községek házi gondozói szak irányú szakképesítéssel rendelkeznek. A gondozókat el kel látni a munkavégzéshez szükséges eszközökkel, a közlekedéshez kerékpár biztosított, valamint munkaruha és védőruhát kell biztosítani. A települések közti közlekedés helyi járatos busszal illetve saját gépjárművel történik. A házi segítségnyújtás központja a Gondozási Központ és Idősek Otthona székhelyén van, itt található az iroda és gondozói pihenő. Itt nyílik lehetőség a jelentkezésre, a térítési díj befizetésre valamint az esetleges panaszok bejelentésére.