Idősek Nappali Ellátása

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére nyújt ellátást Csákvár lakossága számára. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személyek részére a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. Szociális törvény kötelezően előírja az alapellátás keretein belül, a 3000 főnél több lakossal bíró településeken a nappali ellátás keretében történő ellátás biztosítását. Ez településünkön Idősek Klubja keretében valósul meg.

A pályázati lehetőség útján kialakított új épület, mind helyiségbeli adottságaival, frekventált fekvésével, és a jelen törvények által előírt akadálymentesített közlekedési lehetőségeivel biztosítja egy jól működő Idősek Klubja létrehozását Csákváron. A régebbi időkben ennek nagyon szép hagyományai voltak településünkön, igény is volt rá, sajnos az elmúlt években a nem túlságosan kedvező tárgyi feltételek következtében, ez a jól működő egység lassan felbomlott.

Amit kínálunk:

- Szép külső és belső környezetben, akadálymentesített körülmények között tölthetik településünk idősebb lakói a napjaikat.

            - Hétköznap 7:30 és 15:30 óra között

            - Igény esetén kétszeri étkezést /költségtérítés ellenében/

            - Pihenés, kikapcsolódás, szórakozás

- Foglalkozások szervezése

- Tisztálkodási lehetőség biztosítása

- Személyes ruházat tisztítása

- Egészségügyi ellátás

- Hivatalos ügyek intézése

- Életmódbeli tanácsadás, életvezetés segítése

- Pszichés támogatás (egyéni beszélgetések)

- Rendszeres testmozgás biztosítása

 

Szabadidős programok, foglalkozási lehetőségek:

- napilapok, folyóiratok olvasása, felolvasása

- kézimunka (hímzés, varrás, ruhák javítása, monogramok behímzése)

- rádió, TV, DVD

- társasjátékok (sakk, dominó, kártya, puzzle)

- egyéni beszélgetések, felolvasás

- névnapi teadélutánok

- igény szerint kirándulás szervezése

 

A nappali ellátás igénylése esetén is a Gondozási Központ és Idősek Otthona által összeállított és a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmi elemeket is magában foglaló kérelmet kell benyújtania, csatolni hozzá saját jövedelmét igazoló iratait, illetve az orvos igazolását az ellátás igénylő rászorultságáról. A jelenlegi törvény szerint csak az ellátott saját jövedelmét vizsgáljuk, és az intézményvezető saját hatáskörben dönt a szolgáltatás biztosításáról. Az ellátás kezdő időpontjáról, annak feltételeiről, a fizetendő térítési díjról minden esetben írásban tájékoztatja az ellátottat. Ebben az esetben is megállapodás formájában rögzítik a felek a feltételeket.

A megállapodás itt is tartalmazza a szolgáltatást igénybevevő személy adatait, az együttműködés módját, a vállalt szolgáltatások körét, illetve azt, hogy a törvény által előírt tájékoztatást az ügyfél a szolgáltatótól megkapta és azt tudomásul vette.

(4. sz. melléklet)

 

Nyilatkozik az ügyfél, hogy más szolgáltatónál vagy intézménynél vett-e igénybe az alapellátás körébe tartozó ellátást (lásd. 2/A. sz. melléklet).

Az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 27.§ (1). bekezdése értelmében a szociális gondozó az Idősek klubja ellátásában részesülő ellátottakról személyre szólóan egyéni gondozási tervet készít a gondozottal közösen, melynek első alkalommal az igénybevétel megkezdésétől számított 30 napon belül kell elkészülnie. A gondozási szükséglet igény szerinti módosulásával a gondozási tervet is módosítani kell, de legkésőbb egy éven belül felülvizsgálatra kell, hogy kerüljön. Ennek ellenőrzése az intézményvezető feladata.

Szolgáltatási elemek:

  • tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul,
  • készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására,
  • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani,
  • esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
  • felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll,
  • gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,
  • közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.

A nappali ellátás tekintetében az ellátások nyilvántartására biztosított napló napi szinten történő vezetése a szociális gondozó feladata.